ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך פירוש. על הפרק

אמר להם לא תרצח, אמרו לו כל עצמן של אותם האנשים אביהם רוצח הוא שנאמר: "והידים ידי עשיו" ועל כך הבטיחו אביו "ועל חרבך תחיה" הלך אצל בני עמון ומואב אמר להם מקבלין אתם את התורה? אמנם ירמיהו אומר לו "אל תבקש", ובכל זאת "יגעתי באנחתי"! השם יתברך קורא לנו ואנחנו מתעלמים!! Vintage Native American Sterling Silver and Turquoise Insect Brooch
כמו שכתוב:"וענתה השירה הזאת לעד כי לא תשכח מפי זרעו" יש כאן הבטחה כי התורה לא תשכח לעולם ויהיו תמיד יהודים שיעבירו אותה מדור לדור אך גם הירח והשמש נצחיים, ובכל זאת לקח משה דווקא את השמים והארץ שישמשו עדים,לפי שבכוחם לא רק להעיד,אלא גם להעניש את עם ישראל במידה ולא יקיימו את התורה

ביאור:מהי שירת האזינו ומה מטרתה?

אבל זקני תורה אינן כן, אלא כל זמן שמזקינין, דעתן מתישבת עליהן, שנאמר שם ,בישישים חכמה וארך ימים תבונה.

עוד לפני הנס: דבר תורה לפרשת אמור מהרב מנדל
יָחִילוּ דְרָכָיו בְּכָל עֵת מָרוֹם מִשְׁפָּטֶיךָ מִנֶּגְדּוֹ"
עוד לפני הנס: דבר תורה לפרשת אמור מהרב מנדל
הפך ממה שכתוב תהילים לג-יג "משמים הביט יהוה ראה את כל בני האדם ממכון שיבתו השגיח אל כל יושבי הארץ" אחר כך מסיתו יצר הרע לכפור ח"ו במציאות הקב"ה בעצמו, וזה שמסיים "בל ראה לנצח"
ביאור:תהלים לג כב
המשורר בפסוק זה מבקש, שכאשר "יהי חסדך ה' עלינו" - כאשר תעשה עמנו חסד ותתן לנו את משאלות ליבנו - נישאר אותו הדבר כמו "כאשר יחלנו לך" - עם אותם מניעים טהורים ואציליים
ופירשהו כך: שלמרות שלפעמים נעשה דין באדם מסוים וביחד איתו סובלים עוד הרבה כגון ח"ו שהולך אבי המשפחה ואז יש צער גם לאישה הילדים קרובים חברים וכו', עם כל זה הדין דין אמת כמו שכתוב "צדיק אתה השם וישר משפטיך"
ולכן אנו מבקשים ומייחלים "הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו Psalms,13,5-6 ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך

על הפרק

ופירש בזה ה"מראה יחזקאל" את מה שאמרו חז"ל: כשבא אדם לבית דין של מעלה, שואלים אותו "ציפית לישועה? שאלו תלמידיו את רבי אלעזר מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? הדשא והעשב, הגשם והטל מוכיחים את הימצאותו של הקב"ה בעולם.

30
על הפרק
Psalms Jewelry 18K Gold Plated Ring Love Hebrew Ring Kabbalah Ring Made in Israel Judaica Flexible Ring Jewish Bible Mothers Ring Rings Jewelry chimpage.com
ברוגז - רחם תזכור, ברוגז
עוד לפני הנס: דבר תורה לפרשת אמור מהרב מנדל
עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני אדם
Quantum Quattro Silica will cleanse your energy fields and protect you from negativity ושמה תאמר שזו היא ההנהגה של הקב"ה בעולם עם כל הצדיקים, לזה שואל הפסוק "תמיד"? כלומר שכשרוצה היצר הרע להחטיא את האדם הוא מתחיל להסיתו בתחילה לעבירות קלות, והולך ומפתה אותו ליותר חמורות עד שמגיע לשיא שאין גרוע ממנו ומסית האדם לעבוד עבודה זרה
אברבנאל אומר: כי הציווי מיועד למשה ,שיוסיף בעצמו פרשה זו לתורה ויתר האנשים נצטוו להעתיקה וכך יאפשרו לכמה שיותר קוראים לקרוא את השירה, שהרי משה נמצא בימיו האחרונים ולא יספיק לדאוג לכך בעצמו לעומת השירים שהוזכרו,הרי השירה בפרשת האזינו -נועדה לקיים ולשמר את ברית התורה בין אלוקים לעם, והעדים לברית חשובה זו הם: השמים והארץ אשר בניגוד לבשר ודם- נצחיים ויש בכוחם לברך,אך חס ושלום גם להעניש

Psalms Jewelry 18K Gold Plated Ring Love Hebrew Ring Kabbalah Ring Made in Israel Judaica Flexible Ring Jewish Bible Mothers Ring Rings Jewelry chimpage.com

אתה יודע שאין לי אדם למי אפנה בעניי ודלדולי שירחם עלי, לא אח ולא קרוב ולא אוהב, ועוללי קטנים רעבים צועקים ברעב, יהי חסדך ה' עלינו לרחמנו או אסוף אותנו ברחמיך וננוח מעצבנו.

21
Psalms Jewelry 18K Gold Plated Ring Love Hebrew Ring Kabbalah Ring Made in Israel Judaica Flexible Ring Jewish Bible Mothers Ring Rings Jewelry chimpage.com
עוד לפני הנס: דבר תורה לפרשת אמור מהרב מנדל
ביאור:מהי שירת האזינו ומה מטרתה?
תהילים פרק לג -יהי חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך by newsjerusalemNo views; תהילים פרק טו - ושחד על-נקי, לא לקח: 7:01