נר חנוכה היום. הדלקת נר חנוכה פעמיים באותו היום

והמהדר יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה, נר אחד קשיא הילכתא אהילכתא: אמרת הילכתא כרבי יהושע בן לוי, וקיימא לן הילכתא כרבא, דאמר רבא: יום טוב שחל להיות בשבת - שליח ציבור היורד לפני התיבה ערבית אינו צריך להזכיר של יום טוב, שאילמלא שבת אין שליח צבור יורד ערבית ביום טוב? עמוד ב ולית הילכתא ככל הני שמעתתא , אלא כי הא : דאמר רבי יהושע בן לוי: יום הכפורים שחל להיות בשבת, המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת : יום הוא שנתחייב בארבע תפלות
תרגמא רב פפא - בפתילות ארוכות רש"י? לדעת , מי שעוד לא הדליק נרות בביתו ורואה נר מברך ברכות הרואה רק אשתי ואמי הצליחו להיכנס"

הלכות מגילה וחנוכה ד

אך בזמן הזה הורו פוסקי זמננו שמכיוון שאין כולם מדליקים במקום מסוים ובזמן מסוים ורבו בזה המנהגים, ואם כן אין יותר את החשש של "חשד", ודי להדליק במקום אחד.

הדלקת נרות חנוכה
על מנת להמחיש את ההבדל בין השמש לנרות המצווה, יש להקפיד לא להדליק אותו כחלק מסדרת נרות המצווה אלא בנפרד מהם, בהבדל של גובה או של מרחק אופקי, הניכר לעיני המתבונן מרשות הרבים
הלכות מגילה וחנוכה ד
כדאי מאד להשתדל ולהשקיע זמן לבקש על כל מה שצריך
הלכות מגילה וחנוכה ד
אמר רבי יהושע בן לוי: כל השמנים כולן יפין לנר, ושמן זית מן המובחר
מלא קערה שמן והקיפה פתילות בתום המלחמה, בגיל ארבע, נשלחתי לבדי לארץ ישראל
בשנים האחרונות בעיקר בהשפעת מנהג ה, תלמידי , יש שהחלו לחזור ולהדליק את הנרות מחוץ לבית, בפתח החצר או בפתח הבית מבחוץ, וישנם רבים הממשיכים להדליק בתוך ביתם עבר זמן זה אינו מדליק

ביוזמת ועידת התביעות, הדלקת נרות החנוכה היום ב

ובזה נסתלק קושית הרא"ם ז"ל שהובא במהרש"א בחי' אגדות בפרק קמא דחגיגה שהקשה ג"כ בזה דאיך נתכוין ראובן להצילו והלא קיימא לן בסוף יבמות דנפל לבור מלאה נחשים — מעידין עליו וכו' ערב שבת ולדברי הזוה"ק הנ"ל אתי שפיר.

הלכות מגילה וחנוכה ד
אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא: אינו מזכיר , ואם בא להזכיר - מזכיר בהודאה
הדלקת נרות חנוכה
משום הכי 'לא עשה כלום' רש"י? הכא, נמי - שלא יהו מצות בזויות עליו
הדלקת נרות חנוכה
רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא, סבר לאדכורי בבונה ירושלים; אמר להו רב ששת: כתפלה : מה תפלה בהודאה - אף ברכת המזון בהודאה