אישור עירייה לטאבו. טופס בקשה לקבלת אישור להעדר חובות

יש להקפיד על נכונות ושלמות הנתונים במידה והנכס נשוא הפנייה לא יאותר במערכות העירוניות, תתבקשו למלא את פרטי זיהוי הנכס במקום המתאים
לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין הנכס ובכללם: ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה, וכן מים וביוב עד 31 התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל חובות הארנונה עד תאריך תוקף התעודה המחודשת

תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

כחלק מהליכי הטיפול בפנייה, ייתכן והיא תועבר לבדיקות במחלקות שונות לבירור החובות השונים ארנונה, היטל השבחה, היטלי סלילה, תיעול וכד'.

23
טופס בקשה לקבלת אישור להעדר חובות
עדכון לגבי מצב הבקשה, וכן תשובות אגף השומה והגבייה בבקשה להשלמת מסמכים או הודעה על גמר הטיפול בפנייה יתבצעו גם הן באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל
טופס בקשה לקבלת אישור להעדר חובות
הארכת תוקף התעודה כרוכה בתשלום אגרה
עיריית תל
רק לאחר לחיצה על "שלח" יועבר הטופס לעירייה
שימו לב: עליכם לציין על גבי טופס הבקשה את מספר הבקשה המקורי במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין לטאבו , ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה
עם מילוי פרטי הנכס והבעלים המוכר , יאותרו הנכסים המבוקשים במערכת הארנונה לצורך הגשת בקשה לרשם המקרקעין, יש לוודא את זהות רשם המקרקעין ואת שיטת הרישום

טופס בקשה לקבלת אישור להעדר חובות

טופס פנייה להארכת תעודה לרשם המקרקעין טאבו או להארכת תעודה לרישום משכנתה לטיפול מיטבי ומהיר בפנייתך נבקש לציין את הפרטים כמפורט: בתוכן הפניה אנא ציינו את מספר הבקשה המקורית במקרים בהם התעודה ניתנה לתקופה קצרה משנה, אפשר להאריך את תוקף התעודה עד שנה ממועד תשלום אגרת הטאבו או אגרת משכנתה, בבקשה המקורית.

תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס
זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן הצהרה זו - אמת
עיריית תל
חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית ירושלים תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים ובנושאים אחרים
תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס
חובה לאשר הצהרה האישורים הנדרשים הינם הבסיס להגשת בקשה לתעודת היעדר חובות
על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליכם להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה עיריית ירושלים שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות
בלחיצה על "שמור" יישמר הטופס, וכל המסמכים שצורפו, באופן מקומי, וניתן יהיה לגשת אליו בשנית דרך הודעת דוא"ל שתישלח לכתובת המייל שצוינה בטופס התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל חובות הארנונה עד תאריך תוקף התעודה המחודשת

תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

האישור שמופק על ידי העירייה תקף עד לסוף שנת המס או עד לשינוי מהותי בתנאים שבחשבון אי תשלום מלא החוב וכד'.

10
עיריית תל
מטבע הדברים, בדיקות אלו עשויות לארוך פרקי זמן שונים
תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס
מיופה כח, המגיש את הבקשה בשם צד שלישי, נדרש לצרף לפנייה העתק מייפוי הכוח
טופס בקשה לקבלת אישור להעדר חובות
טופס זה הוא טופס מקוון, והוא יאפשר לך להגיש את הבקשה באופן ממוחשב, לזכות בעדכון לגבי מצב הטיפול בטופס, לצרף מסמכים חסרים ככל שידרשו וכן לקבל הודעה על גמר הטיפול בבקשה, והכל דרך כתובת הדוא"ל, ובלי צורך להגיע למשרדי העירייה