רבי מתיא בן חרש. רבי אליעזר בן יעקב

והם קבוץ חכמים כדתנן כרם שביבנה ואתה מחזירו לי, נשבע לו רבי שמעון בן יוחאי, הלכו וישבו לספינה אחת וישב עמהם תלמיד אחד ושמו מתיא בן חרש, התחיל והיה שואל אותו בהלכה, אמר להם מנין לדם השרץ שהוא טמא יותר מבשרו, אמר לו רבי שמעון זה טמא וזה טמא, אמר רבי אליעזר דמו טמא מבשרו, עמד רבי מתיא בן חרש ונשקו על פיו, אמר רבי שמעון ולי למה לא נשקתני, אמר לו רבי לא נשקתי אלא עריכת שפתיו, באותה שעה נתן בו עיניו רבי שמעון, והיה מטרף למות, ונזכר שבועה שנשבע לאביו ונתיישבה דעתו עליו, והיו המלחים עוברים בספינה ודרך אחד מהם על צוארו של רבי אליעזר ויצאה אסכרה מפיו ועברה לפיו של המלח
ובהמשך הגמ' ביומא שם דנים היכי דמי חילול השם

רבי מתיא בן חרש

ובעיני רשב"י אין זה עונש ממש, משום שצריך גם אנשים כאלו בדור.

ציון רבי מתיא בן חרש
והנה ענין שב מאהבה כתב המהרש"א זללה"ה יומא פו, ב שעושה עניינים יתירים יתר על ציווי התורה והוא ויתור, הנה י"ל כיון שהוא עושה דרך ויתור עם השי"ת כביכול הנה כתורה הוא שהש"י יעשה עמו גם כן דרך ויתור ומתכפר לו הכל בתשובה לבדה"
י
קבר רבי מתיא בן חרש
י, יח — חילוקי הכפרה נאמרו רק למי שעושה תשובה מיראה כתב בספר חרדים פרק סה: "תנן במס' אבות ד, יג : רבי אליעזר בן יעקב אומר: העושה מצוה אחת — קנה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת — קנה לו קטיגור אחד, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות
כיוון שראה אותו הפך פניו ונתן לאחריו
ועוד כתב לגבי חילול השם: "ולאו דוקא חילול השם קאמר, דהוא הדין למפר ברית בשר ופורק עול ומגלה פנים בתורה, ששלוש אלו אין לך חמורות מהן… כמו כן תיאר את דלתות הנחושת שעמדו ב

משנה אבות ד טו

יש לדקדק בשלמא אריות הכי נכבד הוא ומושל בכל החיות וכחו וגבורתו גדול.

6
רבי שמעון בדרך לרומי
לעומת זאת, ב נזכר שמו כמה פעמים
הסגולה של רבי מתיא בן חרש: 18 איך עושים אותה ומה זוכים?
דוקא בשב מיראה בחלקות ישית למו רבי ישמעאל, אמנם אם שב בכל לב מאהבה — אינו מחוסר זמן ותיכף מתקבל ברצון
פרקי אבות
נשאל רבי יוסף חיים בשו"ת תורה לשמה סי' תיד : "והנה רצינו לידע מי שעשה התיקונים האלה של מספר התעניות שגילה רבינו האר"י זיע"א על לאוין ועל כריתות ומיתות ב"ד, אם גם בו שייך הני חלוקי הנז' שבלאוין בעי יוה"כ לכפר ובמיתות בעי יסורין, או דילמא כיון שעשה תעניות אלו הקצובים אז תכף ומיד יתכפר ולא בעי יוה"כ ולא יסורין"
והכניס אותם לגנזיו כדי שיקחו את כל מה שירצו אמנם במנחת חינוך שסד, יד, כתב שאי אפשר לומר שהחילוק הוא בין שב ואל תעשה לקום עשה, "דהא יש עשין כגון לאוין הבאים מכלל עשין דעובר בקום עשה, וכן יש לא תעשה שעובר בשב ואל תעשה כגון לאוין שאין בהם מעשה, וכאן מבואר סתם דיש חילוק בין עשה ללא תעשה, משמע דבכל העשין מהני תשובה אף שעבר בקום עשה, ובכל הלאוין אף שעבר בלא מעשה לא מהניא תשובה לחוד
י, ט — חילוקי הכפרה אינם מוחלטים כתב תלמיד הרשב"א עניינים שונים סי' יב : "ומכל מקום נראה לי אין זה כלל גמור לכל מצות עשה ולא תעשה, כי יש בהן שהן חמורין שצריכין גם כן יסורין ככריתות ומיתות ב"ד וחמורים מהם" וכוונתו, שגם אם הותר להסתייע מן 'השרץ' לצרכים פוליטיים אסור להסתייע ממנו ב'דמים'

י

ובספר חסידים מרגליות סימן תרצח מובא שאם הגויים רוצים להרוג יהודי אחד מתוך שנים, מצווה שעם הארץ יציע שימיתו אותו כמו שרבי ראובן בן אצטרובלי הציע את עצמו למיתה כדי להציל את רבי עקיבא שרבים היו זקוקים לתורתו.

פרקי אבות
על קדושת העיניים של רבי מתיא בן חרש
ומד"ש בשם הר"י לירמא שלא יתרשל מללמוד החכמה עד שיצטרך לנצח בערמות ותחבולות כגון שתשחק ותלעג על חברך ובזה יסתתמו טענותיו וכיוצא בזה ותהיה דומה לשועלים המנצחים לשאר בהמות וחיות בערמות מצד מיעוט כחם ע"כ
הסגולה של רבי מתיא בן חרש: 18 איך עושים אותה ומה זוכים?
היה מתהפך לו מכל צד