תיק עובד עירייה. עובד עירייה

החלטת בית הדין האזורי 7 כך, בצד ההוראות המיוחדות שבחוק המשמעת בדבר הקמת בתי דין למשמעת והסדרים מיוחדים נוספים, הוחלו כל הוראות חוק המשמעת לעובדי המדינה על עובדי הרשויות המקומיות
לטענת המערערים זוהי משימה כמעט בלתי אפשרית העלולה לסכל את מטרת החוק לטענתה, במציאות זו יש טעם "לפזר" את כח ההשעיה בין חברי המועצה ולא להקנותה בידי אדם אחד

השעיית עובד עירייה

לטענתה, היחס בין סעיף 171 לפקודה לבין סעיף 20 לחוק המשמעת נעוץ בסוג העובדים בהם מדובר.

11
עיריית רחובות לשירותך
לטענתם, תוצאת פסיקת בית הדין האזורי שוללת את סמכות הארכת ההשעיה הנתון לבית הדין למשמעת לפי סעיף 20 לחוק המשמעת
השעיית עובד עירייה
מכאן שהענקת סמכות הפיטורים וההשעיה למועצת העיריה ברוב מיוחס אינה מקרית ונועדה לשרת מטרה מאוד מיוחדת ועיקרית
הצהרת עובד עירייה בדבר בידוד/מחלה בתקופה הקורונה
לטענתם, קשרי העבודה של הגזבר אינם רק עם ראש העיריה אלא גם עם המועצה, עימה ועם ועדותיה הוא פועל בצמידות ושכרו אף נקבע על ידה
בערעור חוזרים המערערים על עיקר טענותיהם בבית הדין האזורי ועומדים במיוחד על חומרת העבירות המיוחסות למשיבה ועל כך שאין זה ראוי שתמשיך בתפקידה, תנאי להפעלת סמכות ראש העיריה להשעותה לפי סעיף 20 לחוק המשמעת בשל המחלוקת העקרונית שהוצבה בפנינו והעניין הציבורי הכרוך בה ובשל השפעת הפסיקה על דין ההשעיה בכל רחבי השלטון המקומי, מצאנו לנכון לבקש את היועץ המשפטי לממשלה להתייצב ולהשמיע את עמדתו
במרקם חיי העשיה בעיריה ונוכח סמכויות הביצוע הרחבות הנתונות לעומד בראשה, יש צורך בשלושה "בלמים" בעלי מעמד מיוחד שראש העיריה לא יוכל להפעיל עליהם מרות או לשלוט בהם בכלים מינהליים ולא ניתן להניף כלפיהם בנקל את חרב הפיטורים או ההשעיה התיקון לא נועד, על פי תכליתו, ליצור הסדר חוקי הגובר על ההסדר המיוחד שבסעיף 171 לפקודה

השעיית עובד עירייה

לפי הוראות אלה, הסמכות לפטר או להשעות יועץ משפטי, גזבר או מבקר נתונה למועצת העיריה ברוב של שני שלישים לגבי יועץ משפטי וגזבר , בכפוף לכוחה של ועדה מיוחדת לבטל את החלטת המועצה לפי בקשת הגזבר סעיף 171 ג1 1 ולסמכותה להמליץ בפני המועצה על פיטוריו של הגזבר לפי בקשת ראש העיריה או מיוזמתה, ואז מוסמכת המועצה לפטרו או להשעותו ברוב רגיל של משתתפי הישיבה סעיף 171 ג1 2 לפקודה.

29
עיריית רחובות לשירותך
לטענתם, סעיף 20 לחוק המשמעת קובע הסדר מיוחד להשעייתו של עובד עיריה בידי ראש העיריה - והמשך ההשעיה בידי בית הדין למשמעת - בעבירות חמורות עליהן הוגש כתב אישום, בעוד סעיף 171 לפקודה עוסק בהשעיה "רגילה" של עובד בכיר
עיריית רחובות לשירותך
טענות אלה כבדות משקל ולא ניתן לבטלן כלאחר יד
עובד עירייה
בצד הסדר חוקי זה, קיים הסדר מיוחד הנוגע להשעייתם של עובדי עיריה בכירים והם - היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובד העיריה, הגזבר והמבקר
סוף דבר - אנו מאשרים את פסיקת בית הדין האזורי וקובעים כי לשון החוק, תכליתו וכלל הנסיבות האופפים אותו מובילים למסקנה הברורה כי סמכות ההשעיה של גזבר עיריה נתונה למועצת העיריה לפי סעיף 171 לפקודת העיריות ולא לראש העיריה לפי סעיף 20 לחוק המשמעת עדכון לגבי מצב הבקשה, וכן תשובות האגף בבקשה להשלמת מסמכים או הודעה על גמר הטיפול בפנייה יתבצעו גם הן באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל
אין בפנינו מצב של ספק פרשני באשר למשמעות הטקסט החוקי החלה זו נעשתה בסעיף 20 לחוק המשמעת, אשר בנוסחו המקורי קבע כך: "בכפוף להוראות חוק זה יחולו הוראות חוק שירות המדינה משמעת , תשכ"ג-1963 להלן - חוק המשמעת , למעט סעיפים 19 עד 30, על עובדי הרשויות המקומיות, על חברי בית הדין ועל ההליכים בבית הדין, וסמכויות בית הדין יהיו כסמכויות בית הדין למשמעת לפי חוק המשמעת, הכל בשינויים ובתיאומים שיקבע שר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

עיריית קרית ים

כל המידע העדכני וההיסטורי, לתמיכה בשלבי מחזור חיי העובד בארגון תיק העובד האינטרנטי החדש והמקיף של סינריון, Synerion Core HR, מרכז מידע ומספק תמונה עדכנית והיסטורית אודות כל עובד בחברה, החל מפרטיו האישיים, דרך תהליכי קליטה, היסטוריה תעסוקתית, קורסים, הדרכות והכשרות, סיכום שיחות אישיות והערכות ביצועים, ועד לסיום העסקה.

עובד עירייה
בחינת הוראות החוק הנוגעות לעניין מעלה בבירור, כי הדין החל על השעיית גזבר של עיריה הוא זה הקבוע בסעיף 171 לפקודת העיריות: ראשית - עניין לנו בהסדר מיוחד בשני היבטים: האחד - מדובר בהסדר החל במפורש על שלוש משרות בכירות לעומת הסדר החל במיוחד על כלל העובדים; והשני - מדובר בהסדר החל במיוחד על עובדי עיריות לעומת הסדר כללי החל על כלל עובדי הרשויות המקומיות באשר הם
השעיית עובד עירייה
בית הדין האזורי מצא כי הסמכות לפטר ולהשעות עובד בכיר של עיריה יועץ משפטי, גזבר ומבקר נתונה למליאת מועצת העיר, לפי סעיף 171 לפקודה ולא לראש העיריה לפי סעיף 20 לחוק המשמעת
תיק עובד
על רקע זה חזר ראש העיריה על הודעתו כי בכוונתו להשעות את המשיבה לפי סעיף 20 לחוק המשמעת ושאלת סמכותו לעשות כן חזרה לדיון בבית הדין האזורי