ממד תורני עמיטל. פרטי: ממ”ד תורני “עמיטל” 2021

תלמיד שרוצה ללכת למקום אחר, שהוא בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו לפני הרב ששם, ואביו מוחה בו לפי שדואג שבאותה העיר העובדי כוכבים מעלילים, אינו צריך לשמוע לאביו בזה כולנו עדיין תחת הרושם של אבדה גדולה שנלקחה מאיתנו", פותח הרב ברין את דבריו
אלא ששם משמע שנחלקו בדבר רש"י ותוס' - לשיטת רש"י עצם הציות הוא המצוה, ולשיטת התוס' התוצאות שהאב נהנה ממעשי בנו הן המצוה

עמיטל נכנס לפוליטיקה למען כבוד

יש לפקפק אם יש בזה בכלל מצות כבוד אב ואם אפילו כשאומרים לו בפירוש שלא רוצים שיעזוב ללכת ללמוד במקום מסויים.

16
פ' תולדות
הוא עבר את השואה, ראה את החורבן, ראה את הרוע והסבל, ראה את מה שעם ישראל עבר, הקדיש את חייו להפצת תורת חיים, תורה של מרפא
עמיטל נכנס לפוליטיקה למען כבוד
אני זוכר את המעברים הקשים הללו כשהיינו יוצאים לניחום אבלים, וכשיצאנו ידע לומר דברים של אופטימיות ותקווה והשילוב הזה היה מאוד קוסם באישיותו"
פרטי: ממ”ד תורני “עמיטל” 2021
הוא רצה להראות שתורת ישראל אינה נגד זה
אלא שפשטות הסוגיה בקידושין דף לא ע"א: אמר רבי אבהו כגון אבימי ברי קיים מצות כיבוד חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו וכי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא רהיט ואזיל ופתח ליה ואמר אין אין עד דמטאי התם יומא חד אמר ליה אשקיין מיא אדאייתי ליה נמנם גחין קאי עליה עד דאיתער איסתייעא מילתיה ודרש אבימי תהלים עט מזמור לאסף כן נראה לי מדברי הטור ושולחן ערוך סעיף י"ג, שכתבו דתלמוד תורה גדול
וכן בשו"ע יו"ד סימן ר"מ סעיף יג פוסק המחבר: "גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם", וכתב הש"ך שזה נלמד מיעקב אבינו שלא נענש על יד שנה שהיה בבית שם ועבר ולמד תורה היה לפניו עשיית מצוה ות"ת, אם אפשר למצוה להעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתורתו

עמיטל נכנס לפוליטיקה למען כבוד

לפי האפשרות האחרונה הרי שדין תלמוד תורה וכבוד אב ואם יהיה דינו כמו שאר המצות שנפסק בשו"ע יו"ד סימן רמ"ו סעיף יח: ת"ת שקול כנגד כל המצות.

18
פ' תולדות
הרב ברין מוסיף ומספר כי לימים סיפר להם הרב עמיטל שכאשר ראה את הקושי על פניהם למשמע הדברים "לקח את הדברים לכיוון אחר, כיוון של חיוך ותקווה
פ' תולדות
ואם כן מדוע תלמוד תורה נדחה מפני כבוד אב ואם?
פרטי: ממ”ד תורני “עמיטל” 2021
עתוס' יבמות ו' א' בד"ה שכן