הצהרת בריאות גנים. הצהרת בריאות

Value : '' }} {{ item Value : '' }} {{ item
Value : '' }} {{ item כידוע לי, כל האחריות לנזקים שיגרמו לי עקב שינוי במצבי הבריאותי בעת פעילות ספורט מטעם העירייה תחול עלי בלבד והעירייה לא תישא באחריות לנזקים

הצהרת בריאות

ידוע לי כי העלמת מידע או הצהרה לא נכונה אסורה ומהווה עבירה פלילית.

26
הצהרות בריאות לחוגים
Value : '' }} {{item
הצהרת בריאות
הפקת אישורי בריאות להדפסה בקלות ובמהירות
× לכבוד: עיריית תל אביב - יפו 1
אני מוסרת הצהרה זו מרצוני החופשי ולאחר שהבינותי את תוכנה והבעתי את הסכמתי אליה Value : '' }} {{ item
כמו כן ידוע לי שהפעילות מבוטחת בצד ג'

הצהרות בריאות לחוגים

.

16
הפקת אישורי בריאות להדפסה בקלות ובמהירות
הפקת אישורי בריאות להדפסה בקלות ובמהירות
הצהרת בריאות