רמבם יומי. יומי

וכך גם בנוגע לקיום שאר מצוות התורה — ללא ידיעת ההלכות ייתכן שיחסר בעצם קיומה של המצווה
יש הסבורים שלימוד שלושה פרקי רמב"ם ליום, או אפילו פרק אחד ליום לפי המסלול הארוך יותר זהו סדר לימוד מהיר מדי עבור ספר כמו משנה תורה לרמב"ם את הסט תקבלו במשך שלוש שנים לפי התקדמות מחזור הלימוד

משנה תורה

מותר להתחיל מלאכה בערב שבת, אף על פי שהיא נגמרת מאליה בשבת: שלא נאסר עלינו, אלא לעשות מלאכה בעצמו של יום; אבל שתיעשה המלאכה מעצמה בשבת, מותר לנו ליהנות במה שנעשה בשבת מאליו.

לימוד רמבם יומי
וכך גם בנידון דידן: יהודי שאינו יודע, או על כל פנים לא למד אף פעם, את כל הלכות התורה — זו בושה עבורו
לימוד רמבם יומי
תוכן התשובה: שלום המנהג שלך ללמוד כל יום רמב"ם הוא מנהג יפה וטוב, רבינו הרמב"ם בכתביו מחנך אותנו בצורה מיוחדת להיות לא רק דבקים בתורה עצמה, אלא גם יודעים לסדר את האמירות התורניות אצלינו ולומר אותם בצורה בהירה ומסודרת
משנה תורה
ועדיין החנייות פתוחות, והתריסין מונחין נר שאחורי הדלת -- אסור לפתוח הדלת ולנעול כדרכו, מפני שהוא מכבהו; אלא ייזהר בשעה שפותח, ובשעה שנועל
הביאור, בשיטת הרמב"ם על פי הרמב"ם, בהיר וקצר, ו מיועד לכל, ועם זאת הוא משובץ פנינים רבים גם לתלמידי חכמים, בחינת מועט המחזיק את המרובה ביטול המנוי כרוך בתשלום חד פעמי של 36 ש"ח

לימוד רמב''ם יומי

ומדליקין את הנר או את המדורה מבערב, והיא דולקת והולכת כל השבת כולה.

9
יומי
ויש לו לראות בספר לאור הנר, עד שיראה ראש הפרשה שהוא צריך להקרותן; ואחר כך נותן הספר בידן, והן קוראין לפניו
יומי
רמב''ם שלושה פרקים
לחברים באשר הם שלום רב ומיטב הברכות
דווקא על ידי ההבטה "אל כל מצותיך", לימוד כל ההלכות של כל מצוות התורה, גם אלה שאינן נהוגות בימינו — אז "לא אבוש" ואם נשארו אחר כן על האש בשבת, עד שייצלו הרבה -- מותר, מפני שהן כמצטמק ורע לו: שאם חתה -- יחרוך אותן, שעל גוף האש הם
התורה מחולקת לנושאים, וכתובה בבהירות מובנת כללו של דבר כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל אלא יהא חבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה, עם התקנות והמנהגות והגזרות שנעשו מימות משה רבנו ועד חבור הגמרא

יומי

עיצוב העמוד מקנה ללימוד חוויה של ממש.

1
לימוד רמבם יומי
אין נותנין את הפת בתנור עם חשיכה, ולא הררה על גבי הגחלים -- אלא כדי שיקרמו פנים שאינן מודבקין בתנור או באש; ואם נשארו אחרי כן, עד שיגמור אפייתן -- מותר: שאם יחתה, יפסיד אותן
רמב''ם שלושה פרקים
הכופח -- הבלו רב מהבל הכירה, ומועט מהבל התנור
משנה תורה
כל שמותר לשהותו על גבי האש -- כשנוטלין אותו בשבת, אסור להחזירו למקומו