مفروشات الاحمد. أأحمد طارش لتجارة المفروشات ذ م م

from: when provided, the second argument must be a function" ;arguments isSetIterator throw new TypeError "Not a SetIterator" ;return this
IsConstructor t throw new TypeError "First argument must be a constructor TypeIsObject n throw new TypeError "Iterator's return method returned a non-object

أأحمد طارش لتجارة المفروشات ذ م م

0,this : o this ,this["[[SetData]]"].

22
أأحمد طارش لتجارة المفروشات ذ م م
أأحمد طارش لتجارة المفروشات ذ م م
ToNumber t ;return Y e? GetMethod t,"return" ;if void 0! GetMethod t,Ot ;if void 0! s throw new TypeError "getters require true ES5 support" ;Object
أبو أحمد للمفروشات
GetMethod t,gt ;if void 0! GetMethod t,It ;if void 0! IsConstructor r throw new TypeError "new
IsCallable e throw new TypeError "Array GetMethod t,wt ;if void 0! target must be a constructor

أأحمد طارش لتجارة المفروشات ذ م م

.

19
أأحمد طارش لتجارة المفروشات ذ م م
أبو أحمد للمفروشات
أأحمد طارش لتجارة المفروشات ذ م م