כשרות משפטית. אישיות משפטית

מיופה כוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע, למעט פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, וכן רשאי הוא לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים שבייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ולהוראות בית המשפט כאמור א נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו
עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח, יאשר על גבי הטופס כי הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו לאחר שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן ג , וכי נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו והתרשם, לאחר שנתן על כך את דעתו, כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו או חולשתו ויודגש כי בעלי מקצוע שאינם רופאים יחויבו לעבור את קורס ההכשרה

כשרות משפטית (אפוטרופסות)

שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר החשבונות שעל אפוטרופסים לנהל.

16
הזכות למות בכבוד (זכות)
בהליך ערעור על החלטת שר העבודה והרווחה, פסק שלא ניתן למכור חברה בע"מ ביחד עם רישיון שקבלה לפי , התשנ"ו-1996
אישיות משפטית
שנית, הזכות להתאגד — שאף היא זכות חוקתית — תתרוקן מכל תוכן ממשי, אם התאגיד אשר יקום לא ייהנה מזכויות חוקתיות
ההסתדרות הרפואית בישראל
המשמעות היא פגיעה קשה בחירותו ובפרטיותו
אדם נחשב קרוב לחולה אם הוא בעל קרבה משפחתית או רגשית לחולה, יש ביניהם מערכת יחסים קרובה ורציפה למשך שנתיים לפחות לפני קבלת ההחלטה וידועים לו פרטים רבים על החולה מכאן שלו תינתן עדיפות על פי הנושים האחרים
התעורר צורך לקבל החלטה או לבצע פעולה בשם הממנה, שבקשר אליה נתן הנחיה מקדימה, יפעל מיופה הכוח בהתאם להנחיה המקדימה; הנחיה מקדימה הניתנת לפירושים תפורש לפי אומד דעתו של הממנה כפי שהוא משתמע מתוך ההנחיה המקדימה ומנסיבות העניין; היתה הנחיה מקדימה בלתי אפשרית לקיום אך ניתן לקיימה בשינויים שאין בהם כדי לשנות את מהותה בסעיף זה — קיום בקירוב , רשאי מיופה הכוח לקיימה בקירוב מדובר במקרה בו אישה ביקשה לרשום נכס במקרקעין על שם הקדש ציבורי וזאת כדי להשיג פטור מ

כשרות משפטית של הלוקים בפיגור שכלי

ברק הסתייג והוסיף כי: כמובן, לעיתים מעצם מהותה של הזכות מתבקש כי היא מוענקת רק לבן-אדם.

13
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
עם מינוי אפוטרופוס לאדם בגיר הוא חדל להיות עצמאי מבחינה משפטית וענייניו מנוהלים על ידי אחר
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
על פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול-דין יחולו, בשינויים המחוייבים, … בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון סעיף 4 לתקנות הנוטריונים 4
כשרות משפטית (מושג)
אדם שמחמת מחלת-נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לעניניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין
כשירות משפטית דיונית ופלילית לצורך בחינת כשרותו המשפטית של אדם הלוקה בפיגור שכלי, יש להבחין בין כשרות משפטית במישור הדיוני ובין כשרות משפטית במישור הפלילי לפתוח את סיכות-השדכן ואת הסרט האדום ולהפריד את הנספחים מהאישורים השגויים 2
יש להבחין בין אישיות משפטית טבעית, לבין אישיות משפטית מלאכותית נימוקי פסק הדין לכך: ראשית, מאחורי כל אישיות משפטית מסתתר, בסופו של דבר, בן-אדם

כשרות משפטית

בין האתגרים, עלייה בשיעור אנשים עם דמנציה והפרעות נפשיות דיכאון, חרדה , ירידה בתפקוד ועלייה בשיעור חסרי הישע התלויים בזולת, הדרת זקנים בחברה ונקיטה ביחס מתנשא כלפיהם והעדר מנגנונים מספיקים להגנה על חסרי הישע ושמירה על זכויות היסוד.

ההסתדרות הרפואית בישראל
סלומון היה בעל מפעל עורות מצליח אשר לאחר שנים החליט להפעיל את עסקו כחברה בע"מ - סלומון בע"מ
כשרות משפטית (אפוטרופסות)
לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין הנוגע לרכוש הקטין, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט והוא יכריע בדבר
כשרות משפטית
התעורר ספק אצל עורך הדין בדבר היותו של אדם בעל כשירות, לרבות עקב מוגבלות המשליכה על מסוגלותו להבין את טיבו של ייפוי הכוח, משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו, יפנה אותו עורך הדין למומחה, כפי שיקבע לעניין זה השר בהסכמת שר הבריאות ושר הרווחה והשירותים החברתיים, כדי שיחווה את דעתו בדבר היותו של הממנה בעל כשירות