פרי הדר. המועצה לשיווק פרי הדר

במקור היו חמישה מיני הדרים בלבד: פומלו, אתרוג, קי ליים, מנדרינה ו-Citrus halimii שהתגלה לאחרונה Ukrainian , András Tuna Hungarian , Jakob Lautrup Nysom Danish , Andre Abdullin, Elena Zvaritch Russian , Catherine Györvàry French , Gab M
והכוונה היא שמה שניתן, נתון שאין בהם לא טעם ולא ריח כנגד הכיתות שאין בהם לא תורה ולא מצוה והם הרשעים גמורים, וכפות תמרים

פרי הדר

על ד' מינים אלו ורמז במלת אז א' ז' שהלולב ניטל במקדש כל ז' ובגבולין יום א'.

29
פרי מאכל, פרי הדר
תפקידה היה את הייצור והשיווק של פירות- במטרה להבטיח לחקלאים את התמורה הנאותה ולמדינה את האינטרסים הכלכליים שלה בתחומי הצריכה, התעשייה וסחר חוץ
קטגוריה:ויקרא כג מ
הדס יש בו מרירות וריחו טוב ירמוז על הצער שהוא מדרכי התשובה, והוא שיצער אדם עצמו ושיסגף את גופו בתעניות ומלקיות ובגדרים רבים כפי מה שחטא ושיצטער כפי מה שנהנה, ועם זה יעלה ריחו לשמים
פרי הדר
כשיהיו באגודה אחת ושלום ביניהם תובלון
אלו שהיו בארץ ישראל בשנים האלה לא ישכחו את ריח פרי ההדר ואת ניחוח הדבש וענף עץ עבות, הגדולה והגבורה והתפארת
הדר שהדרו הקב"ה בזקנה, וכמו שדרשו עד אברהם לא היה זקנה ולא היו מפרישים בין אב לבנו, אברהם נתן לו זקנה, הדא הוא דכתיב בראשית כד ואברהם זקן בא בימים, וכתיב משלי כ והדר זקנים שיבה הא כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת

נקודת ראות

ומאין לנו משמעות הכתוב כי עיקר המצוה שלשה בדי הדס, כי זה אינו מתבאר בגמרא כלל, אך מלת עבות חוזרת לענף והכוונה שיהיו שלשה ענפים, כלומר שלשה בדין של הדס, ופירוש ענף שיהיה מחופה בעלין, שאם לא כן אין זה ענף אלא עץ והתורה אמרה ענף עץ, גם עבות חוזר גם כן לעלין שיהיו שלשה, ואע"פ שהבד שעורו שלשה טפחים, זהו לנוי מצוה אבל מדאורייתא שלשה עלין לחין די בלבד שיהיו בראש כל אחד ואחד.

6
רשימת הפירות המלאה: פירות הדר, סוגי אגוזים וכל פירות היער
וגם לי חדרה העברית לנשמה, ולמדתי עריכת לשון
מילון מורפיקס
ובזה הותרו גם כן כל הספיקות בדרך נכון וברור
מנדרינה (מין פרי הדר)
משכנה היה ב"בבית הדר" במרכז תל אביב ומכאן שמו